مرداد ۱, ۱۳۹۸

چاوچاو

مرداد ۱, ۱۳۹۸

پودل

مرداد ۱, ۱۳۹۸

مالتیز

مرداد ۱, ۱۳۹۸

چاینیز کِرِستد

مرداد ۱, ۱۳۹۸

پیچون فرایز

مرداد ۱, ۱۳۹۸

تازی افغان

مرداد ۱, ۱۳۹۸

اشناوزر

مرداد ۱, ۱۳۹۸

بدلینگتون تریر

مرداد ۱, ۱۳۹۸

پاگ