مرداد ۱, ۱۳۹۸

بولداگ فرانسوی

مرداد ۱, ۱۳۹۸

ساموید

مرداد ۱, ۱۳۹۸

شیتزو

مرداد ۱, ۱۳۹۸

باست هوند

مرداد ۱, ۱۳۹۸

اسپانیل تبتی

مرداد ۱, ۱۳۹۸

بولداگ انگلیسی

مرداد ۱, ۱۳۹۸

پیت بول

مرداد ۱, ۱۳۹۸

پاگ

مرداد ۱, ۱۳۹۸

بدلینگتون تریر